RAYOS NG LIWANAGBlog URL:http://kamalayangyohvshva.blogspot.com/
Blog Tags:Katotohanan, Relihiyon, Aral ni Cristo, Anti-Cristo, Cristiano ng Dios
Location:Las PiƱas City. Metro Manila

Ang katotohanan, ilaw, pagibig, lakas, paggawa, karunungan, at buhay ay ang larawan at wangis ng Dios sa bawa't kabuoan ng tao sa kalupaan. Ang kaanyuang ito'y malinaw na lumalarawan sa sinomang nagsasabuhay ng mga kautusan ng Ama nating nasa la

Blog ThumbnailPopular Tags

Art ... Beauty ... Blog ... Books ... Entertainment ... Events ... Family ... Fashion ... Filipino ... Food ... Health ... Humor ... Life ... Lifestyle ... Love ... Makeup ... Manila ... Movies ... Music ... News ... Parenting ... Personal ... Philippines ... Photography ... Pinoy ... Reviews ... Shopping ... Sports ... Technology ... Travel


All Tags | Blogger Buzz
Script error: /home/weblogs.com.ph/public_html/textlinkads_cache/default.xml is not writable. Please set write permissions on /home/weblogs.com.ph/public_html/textlinkads_cache/default.xml.